𝗧𝗢𝗬𝗢𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗢𝗦𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟭
🥕𝙲𝚛𝚘𝚜𝚜 𝟷.𝟾 𝙶: 𝟽𝟸0.000.000 𝚅𝙽Đ
🥕𝙲𝚛𝚘𝚜𝚜 𝟷.𝟾 𝚅: 𝟾𝟸0.000.000 𝚅𝙽Đ
🥕𝙲𝚛𝚘𝚜𝚜 𝟷.𝟾 𝙷𝚅: 𝟿𝟷0.000.000 𝚅𝙽Đ
*𝙼𝚊̀𝚞 𝚝𝚛𝚊̆́𝚗𝚐: +𝟾.000.000𝚅𝙽Đ

📞 Hotline: 0969.067.160 Em Lâm
⛩ 𝟭𝟱𝟱𝟭 𝗣𝗵𝘂́ 𝗥𝗶𝗲̂̀𝗻𝗴 Đ𝗼̉, 𝗞𝗣. 𝗣𝗵𝘂́ 𝗠𝘆̃, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗣𝗵𝘂́, 𝗧𝗣. Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗫𝗼𝗮̀𝗶
#Toyota #CrossG #CrossV #CrossHV
#ToyotaBinhPhuoc
#Toyota_Bình_Phước
𝗧𝗢𝗬𝗢𝗧𝗔 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗣𝗛𝗨̛𝗢̛́𝗖